Perhearviointi

Perhearviointi

Mitä meidän perheelle kuuluu? Mitkä ovat juuri meidän vahvuudet, voimavarat ja vaikeudet?  Otetaan yhdessä selvää! Perhearviointi sopii esimerkiksi perheille, joissa perheenjäsenet ovat etääntyneet toisistaan tai jotka muuten haluavat vahvistaa tunne- ja toimintasiteitään. Perhearviointi on loistava keino yhteisen perheajan löytämiselle arjen keskellä.

Perheterapian kentästä nouseva Perhearviointi pyrkii arvioimaan niin perhettä kokonaisuutena kuin sen jäsenten keskinäisiä suhteita. Perheen omaa toimijuutta vahvistetaan erilaisin perheterapeuttisin menetelmin. Perhearvioinnista on hyötyä esimerkiksi tilanteessa, jossa perhe toivoo vuorovaikutuksen parantumista. Työskentely toteutetaan perhettä haastattelemalla niin, että jokaisen ääni tulee kuuluviin. Lisäksi työskentely sisältää perhetehtäviä, jotka tehdään tapaamisten aikana koko perheen voimin.

Kokonaisuudessaan Perhearviointi sisältää n. 10 – 12 perhetapaamista ja tapaamiset kestävät 1,5 -2 tuntia kerrallaan. Kullakin kerralla keskitytään yhteen teemaan. Suurin hyöty saadaan, mikäli tapaamiset toteutuvat viikottain. Perhearviointia voidaan hyödyntää myös yksittäisissä perhetapaamisissa ja keskittyä teemoihin, jotka perhe kokee erityisen tärkeiksi. Teemat on kuitenkin suunniteltu täydentämään toisiaan ja antamaan kokonaisvaltaisen kuvan perheen dynamiikasta ja perheenjäsenten välisistä suhteista, jolloin työskentelystä saatava hyöty on suurempi silloin, kun käsiteltäviä teemoja ja tapaamisia on useampi.

Perhearviointi on strukturoitu ja systemaattinen perheen toimintakyvyn, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimalli ja se toimii hyvin perheen arkea selvittävänä ja samalla perhettä kuntouttavana palveluna myös esimerkiksi osana kunnallisten sosiaalipalveluiden tukitoimia.

Perhearviointi mahdollistaa tutustumisen koko perheen voimin seuraaviin teemoihin:

     Miten arki sujuu?

 1. Arjen asioista sopiminen
 • Roolit, vastuualueet, sopeutuminen elämänvaiheisiin
 • Päätöksenteko ja ongelmanratkaisu
 • Riitojen hallinta
 • Sukulaisten merkitys

  2. Vanhemmuus

 • Kehityksen tukeminen
 • Kiintymys
 • Ohjaus, hoito ja rajoittaminen

      Minkälaista on elää tässä perheessä?

 1.  Perheenjäsenten väliset suhteet
 • Parisuhde
 • Vanhemmat
 • Vanhemmat ja lapset
 • Sisarukset

   2. Tunteet perheessä

 • Ilmapiiri
 • Osallistuminen
 • Ihmissuhteiden luonne
 • Tunteiden ilmaisu ja vastaanottaminen

   3. Puhuminen ja kuunteleminen perheessä

 • Viestien ilmaisu ja vastaanottaminen
 • Osallistuminen
 • Jatkuvuus

   4. Tuen tarve yksin ja yhdessä

 • Perheen yhteys
 • Yksilön itsenäisyys
 • Sukupolvien rajat

Lisäksi perheen vanhempien tapaamisessa voidaan käydä läpi perhetaustaa ja vanhempien omien lapsuuskotien voimavaroja, vahvuuksia ja vaikeuksia.

Työskentelyn sisältö kirjataan arviolomakkeisiin, joissa tulee esiin perheen teemakohtaiset vahvuudet ja vaikeudet. Työskentelyn jälkeen arviolomakkeet jäävät perheelle ja niiden pohjalta voidaan yhdessä miettiä mihin asioihin perheen on hyvä keskittyä tulevaisuudessa ja mitä he tarvitsisivat näiden päämääriensä tueksi.Työskentely voidaan perheen toiveesta toteuttaa myös ilman arviolomakkeiden täyttöä.

Tämän sivuston teki: Tulensytyttäjä