Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Meidän aika

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja 
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24§ 31.12.2015 

1.Rekisterin pitäjä

Meidän aika, Y-tunnus 2866185-5, puh. 0505235313, info@meidanaika.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö/ yhteyshenkilö

Salla-Maaria Alamäki
0505235313, sr85584@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakassuhteiden hoitaminen; yhteydenpito asiakkaisiin, palvelujen suunnittelu ja toteutus sekä palveluista laskuttaminen (Henkilötietolaki 8§)

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön yksilöinti- ja yhteystiedot: nimi, syntymäaika, osoite ja puhelinnumero. Lisäksi tieto asiakkaalle annetusta palveluista laskutusta varten. Asiakasrekisteriin kerätyt tiedot tuhotaan asiakkuuden päättymisen ja laskutuksen jälkeen.

Mikäli kyseessä on toimeksianto palvelunjärjestäjältä (esim. Tampereen kaupunki), palveluntuottaja (Meidän aika) voi kerätä lisätietoja asiakkaalta hänen tilanteestaan myös erilaisten lomakkeiden avulla, esimerkiksi perhearvioinnissa. Näiden tietojen osalta rekisterinpitäjänä on palvelunjärjestäjä. Palvelunjärjestäjä vastaa asiakirjojen pysyvästä säilyttämisestä ja hävittämisestä. (Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 24 – 25§).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Maksavat asiakkaat luovuttavat tiedot itse. Mikäli kyseessä on toimeksiantosopimus, palvelunjärjestäjä voi luovuttaa tietoja palveluntuottajalle palvelun toteuttamiseksi (Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 24 – 25§)

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tiedot ovat salassapidettäviä (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 13§ (812/2000) )

Asiakkaiden tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakkaan suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja asiakkaan yksilöimälle sosiaali- ja/tai terveydenhuollon toimintayksikölle tai sosiaalihuollon ammattihenkilölle.

Mikäli asiakkuus on syntynyt toimeksiantosopimuksen kautta, palveluntuottaja vastaa alkuperäisten asiakasasiakirjojen toimittamisesta palvelunjärjestäjälle viipymättä asiakassuhteen päätyttyä. Palvelunjärjestäjä vastaa asiakirjojen pysyvästä säilyttämisestä ja hävittämisestä. (Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 24 §)

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan asiakkaan suostumuksella luovuttaa myös Euroopan Unionin ulkopuoliseen maahan ottaen huomioon salassapitosäännökset, mikäli kyseisessä maassa voidaan taata riittävä tietosuojan taso henkilötietolain (523/1999) 22 §:n perusteella.

Asiakkaan suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja asiakkaan yksilöimälle sosiaali- ja/tai terveydenhuollon toimintayksikölle tai sosiaalihuollon ammattihenkilölle.

Mikäli asiakkuus on syntynyt toimeksiantosopimuksen kautta, palveluntuottaja vastaa alkuperäisten asiakasasiakirjojen toimittamisesta palvelunjärjestäjälle viipymättä asiakassuhteen päätyttyä. Palvelunjärjestäjä vastaa asiakirjojen lainmukaisesta käsittelystä (Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 24 §).

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

1. Manuaalinen aineisto

Asiakasrekisterin asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa kaapissa.

2. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Yrityksellä on käytössä avoimen internetin sähköpostiosoite, joka ei ole suojattu. Sähköposti on tarkoitettu asiakkaiden yhteydenottoa varten. Yrittäjä ei, tietosuojariskin tunnistaen, pidä yhteyttä asiakkaisiin sähköpostin välityksellä ellei tästä erikseen ole asiakkaan kanssa sovittu.

Sähköistä asiakasrekisteriä ei ole. ATK:lla tuotettu asiakastieto (esim. perhearviointilomakkeet) tulostetaan ja säilytetään manuaalisessa aineistossa.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevaa tietoa henkilörekisteriin on tallennettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Mikäli tarkastusoikeus evätään, asiakkaalle annetaan asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa ilmoitetaan epäämisen syy. (Henkilötietolaki 26§).

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisterin tietoja voidaan oikaista, poistaa tai täydentää rekisteröidyn kirjallisena tekemästä vaatimuksesta. Mikäli pyyntöön ei suostuta, asiakkaalle annetaan asiaa koskeva kirjallinen kieltäytymistodistus, josta ilmenee kieltäytymisen syy. (Henkilötietolaki 29).

”Ilman tätä työskentelyä tuskin jatkaisin tässä parisuhteessa.”

Nainen, 40 v.

Solmuja parisuhteessa -työskentelystä

”Toiminnalliset tehtävät olivat havainnoillisia ja mielenkiintoisia.” 

Mies, 49 v.

Solmuja parisuhteessa -työskentelystä

”Olen puhunut rehellisesi ja avoimesti vaikeista asioista.”

Nainen, 45 v.

Parisuhteen voimavarat -työskentelystä

”Ongelmia on käsitelty ja niistä päästy eteenpäin. Ymmärrän paremmin sen, että suhteen eteen täytyy tehdä töitä.”

Mies, 38 v.

Solmuja parisuhteessa -työskentelystä

"Olen saanut valtavasti hyviä vinkkejä tulevaan ja ennenkaikkea uusia ajatuksia ja apua tunteiden käsittelyyn ja niistä puhumiseen."

Nainen, 31v.

Parisuhteen voimavarat -työskentelystä

"Kokonaisuutena erittäin positiivinen kokemus! Parisuhteemme voi paremmin kuin ennen kurssia."

Ryhmäläinen

Virtaa välillämme -parisuhdekurssista

Tämän sivuston teki: Tulensytyttäjä